Usvojen Zakon o socijalnoj karti

Skupština Srbije usvojila je Zakon o socijalnoj karti kojim je predviđena pravednija raspodela novca opredeljnog za socijalna davanja.

Zakonom o socijalnoj karti predviđeno je uspostavljanje registra Socijalna karta, jedinstvene i centraliziovane evidencije u elektronskom obliku, koja sadrži tačne i ažurne podatke o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njim povezanih lica i koja omogućava korisnicima podataka da obavljaju poslove obrade podataka radi utvrđivanja činjenica neophodnih za ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite. Zakon će početi da se primenjuje 1. marta 2022. godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio