Konkurs za upis 780 polaznika za osnovnu policijsku obuku

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 780 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (220 polaznika), graničnog policajca (330 polaznika), od toga za područje Policijske Uprave u Subotici upisivaće se 4 polaznika za radno mesto policajca, 5 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca i 43 polaznika za radno mesto graničnog policajca. 

Konkurs traje do 7.juna a pravo učešća na konkurs imaju lica koje koja ispunjavaju sledeće uslove:

 •  da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
 • da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
 • da ima manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenje konkursa;
 • da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko – policijskog univerziteta);
 • da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminlastičkopolicijskog univerziteta;
 • da ne postoje smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
 • da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije;
 • da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Pravo na učešće na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole u četvorogodišnjem trajanju, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu škole da pohađa završnu godinu srednjeg obrazovanja i vaspitanja, uz obavezu da najkasnije do 10.07. 2022. godinu, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju svedočanstva za četvrti razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Pravo na učešće na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom B kategorije, uz obavezu da najkasnije do 10.07.2022. godine Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole B kategorije.

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Način podnošenja prijave na konkurs, potrebnu dokumentaciju, kao i postupak izbora kandidata i prava i dužnosti polaznika stručnog osposobljavanja možete pročitati ovde.

Foto: mup.gov.rs

 • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
 • LovaLova Radio