Kratkoročni kredit za poljoprivrednike

Grad Subotica u saradnji sa OTP bankom, raspisao je Javni poziv za podnošenje zahteva za kratkoročni kredit za kupovinu obrtnih sredstava-repromaterijala, na period od 12 meseci.

Ukupna kamata je 5,8% godišnje, od toga 5,3% sufinansira Grad Subotica a 0,5% godišnje plaća korisnik kredita.

Minimalni iznos kredita  po podnosiocu iznosi 100.000 a maksimalni  iznos 500.000 dinara.

Poljoprivredni proizvođač, odnosno korisnik kredita je u obavezi da namenska sredstva koristi isključivo za kupovinu obrtnih srestava- repromaterijala (semenski  i sadni materijal,  mineralno đubrivo, gorivo, sredstva za za zaštitu bilja i sredstva za održavanje opreme, mehanizacije i objekata) kao i za kupovinu stočne hrane.

Uslovi koje podnosioci zahteva treba da ispune su da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom i da imaju prebivalište na teritoriji Grada Subotice

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za izdavanje Saglasnosti o ispunjenosti usova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkokoročni kredit ( podnosi se u Gradskoj upravi , Služba za poljoprivredu,  drugi sprat, soba 202/2),
  • Potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2022.godinu,
  • Izjava podnosioca zahteva da će Službi za poljoprivredu dostaviti dokaz o namenskom trošenju sredstava ( kopije namenskih računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid ) najkasnije u roku od 60 dana od dana odobrenja kredita,
  • Fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu, ili potvrdu MUP-a o mestu prebivališta.

Izdvojena sredstva za ovu namenu iznose 2.000.000 dinara za subvencionisanje dela kamate po podnosiocu kredita i obezbeđena su u budžetu Grada.

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u  Službi za poljoprivredu, na telefon 024/626-739, kontakt osoba je Ivan Budinčević.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio