Grad Subotica upućuje javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za kratkoročne kredite

Grad Subotica upućuje Javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava-repromaterijala na period do 12 meseci, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva Gradskoj upravi, Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, podnose zahtev za izdavanje Saglasnosti o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva. Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 15.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Grada. Iznos kredita odobrava poslovna banka podnosiocu zahteva u minimalnom iznosu od 300.000,00 dinara i maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 dinara, sa rokom otplate do 12 meseci. Način otplate kredita je u skladu sa poslovnom politikom pojedinačne banke. Banke sa kojima je Grad zaključio sporazum su NLB Komercijalna banka AD Beograd, Banca Intesa AD Beograd, Raiffeisen banka AD Beograd. Poljoprivredni proizvođač, odnosno Korisnik kredita je obavezan da sredstva kredita koristi isključivo za kupovinu obrtnih sredstava-repromaterijala (seme, sadni materijal, mineralno đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo, hrana za životinje, tekuće održavanje opreme, mehanizacije i objekata…).

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na telefon 024/626-739.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio