Za oblasti društvenog i humanitarnog rada Grad Subotica je dodelio skoro 4,5 miliona dinara

Grad Subotica doneo je Odluku izboru programa i raspodeli sredstava na Javnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji grada Subotica u tekućoj godini.

Na osnovu ovog Javnog konkursa, Grad dodeljuje sredstva u iznosu od 4.485.000 dinara koja će se realizovati u ovoj godini. Organizaciji Karitas Subotica dodeljuje se 3.285.000 dinara za pružanje nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini, a organizaciji Kolo srpskih sestara Subotica dodeljuje se 1.200.000 dinara za nastavak rada na projektu iz 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. godine za pružanje pomoći u kući staračkim i samačkim domaćinstvima na selu – na teritoriji Novi Žednik, Donji Tavankut, Stari Žednik i Gornji Tavankut u 2023. godini.

Sredstva će se izabranim podnosiocima prijava isplaćivati u skladu sa dinamikom priliva sredstava u budžet Grada Subotice, a izabrani podnosioci prijava dužni su da programe, odnosno projekte realizuju zaključno sa 31. decembrom tekuće godine, i takođe da najkasnije do 15. januara 2024. godine podnesu izveštaj o realizaciji programa i dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava gradonačelniku.

 

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio