Rezultati popisa stanovništva u Srbiji vezano za pismenost i školsku spremu

Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2022. godine kada su u pitanju školska sprema, pismenost i kompjuterska pismenost stanovništva Republike Srbije, po opštinama i gradovima.

Prema rezultatima Popias 2022,, više od polovine stanovništva starosti 15 i više godina završilo je srednju školu (53,1%), osnovnu školu je završilo 17,8% stanovnika, diplomu više ili visoke škole steklo je 22,4% lica, dok je 6,3% stanovnika bez škole ili je završilo manje od osam razreda osnovne škole. Posmatrano po polu, udeo žena koje su stekle više ili visoko obrazovanje u ukupnom broju žena starosti 15 i više godina veći je nego udeo muškaraca sa višim i visokim obrazovanjem u ukupnom broju muškaraca iste starosti. U skladu sa metodološkim preporukama, pismenim se smatra svako lice starosti 10 i više godina koje je završilo najmanje četiri razreda osnovne škole, kao i svako lice koje pohađa školu u vreme sprovođenja popisa. Pitanje o pismenosti postavljano je samo licima starosti 10 i više godina koja nisu pohađala školu ili su završila 1–3 razreda osnovne škole i nisu nastavila dalje školovanje. Rezultati popisa pokazuju da je manje od 38 000 lica, odnosno 0,63% stanovnika starosti 10 i više godina nepismeno. Nepismenih žena je daleko više nego nepismenih muškaraca – udeo žena u ukupnom broju nepismenih iznosi 71%. Više od polovine nepismenih ima 65 i više godina. Kada su u pitanju moderne tehnologije, pod pojomom kompjuterska pismenost smatra se sposobnost lica da koristi osnovne računarske aplikacije u izvršenju svakodnevnih zadataka, na poslu, u školi ili kod kuće. U vezi s tim, prikupljeni su podaci o tome da li lice zna da vrši obradu teksta i kreiranje tabela, da li zna da pretražuje informacije na internetu i da li poseduje osnovna znanja iz oblasti elektronske komunikacije kao što su slanje i primanje elektronske pošte, korišćenje aplikacija Skype, Viber, WhatsApp i drugih.

Popis iz prošle godine pokazao je da se oko 46% stanovnika starosti 15 i više godina može smatrati kompjuterski pismenim  jer umeju da obavljaju tri osnovne aktivnosti na računaru, tabletu ili mobilnom telefonu, oko 30% stanovnika samo delimično poznaje rad na računaru, najčešće znaju da pronađu informacije na internetu ili umeju da koriste neku od aplikacija za elektronsku komunikaciju ili koriste računar za unos teksta, dok se 24% stanovništva smatra kompjuterski nepismenima jer ne umeju da obavljaju nijednu od navedenih aktivnosti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio