Obaveštenje Gradske uprave Subotica u vezi raspisivanja predstojećih izbora

Načelnica Gradske uprave, Marija Ušumović Davčik, izdala je danas, 02. novembra obaveštenje svim građanima sa teritorije Grada Subotice da je 01. novembra tekuće godine predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić raspisao izbore za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji će se održati dana 17. decembra 2023. godine u vremenu od 7:00 do 20:00 časova. 

Pravo da bira narodne poslanike i da bude biran za narodnog poslanika ima punoletni državljanin Republike Srbije nad kojim nije produženo roditeljsko pravo, odnosno koji nije potpuno lišen poslovne sposobnosti. Lice delimično lišeno poslovne sposobnosti može da bira narodne poslanike i da bude birano za narodnog poslanika ako sud rešenjem o delimičnom lišenju poslovne sposobnosti nije utvrdio da je nesposobno da vrši izborno pravo. Građani sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotice mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju Grada Subotice, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka na način i po postupku utvrđenom zakonom. O zahtevu za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu nadležni Organ odlučuje u roku 24 časa od prijema zahteva. Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije unošenjem podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte. Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu i podnošenje zahteva za promenu u istom, ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju građani. Nakon donošenja Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike Gradska uprava Grada Subotice izvršiće upis svih maloletnih lica za koje poseduje podatke i koja biračko pravo stiču najkasnije na dan sprovođenja izbora, tj. 17. decembra 2023. godine. Interno raseljena lica (lica koja imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija a boravište na teritoriji Grada Subotice) mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Subotice i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku Jedinstvenog biračkog spiska uz prikaz lične karte ili putne isprave. Najkasnije pet dana pre dana zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do 25. novembra 2023. godine u 24:00 časa, građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će birač na izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, tj do 25. novembra 2023. godine u 24:00 časa, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu. Jedinstveni birački spisak zaključuje se 1. decembra 2023. godine u 24:00 časa. Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku) na način i po postupku utvrđenom zakonom sve do 72 časa pre dana održavanja izbora (najkasnije do 13. decembra 2023. godine u 24:00 časa). Zahtev za vršenje promene u Jedinstvenom biračkom spisku podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Beograd, Birčaninova 6, odnosno Gradskoj upravi Grada Subotice. O neposredno podnetom zahtevu za vršenje promene u Jedinstvenom biračkom spisku Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije na način i po postupku propisanim zakonom, donosi rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema urednog zahteva. Građani Grada Subotice od 3. novembra 2023. godine mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Subotice i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku Jedinstvenog biračkog spiska uz prikaz važeće lične karte ili putne isprave, a prema sledećem rasporedu:

ZA NASELjENO MESTO SUBOTICA, KELEBIJA, MALA BOSNA I BIKOVO:

Svakog radnog dana od 7:00 do 16:00 časova, subotom od 9:00 do 12:00 časova u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Subotice – Služba za opštu upravu i zajedničke poslove, objekat Gradska kuća, II sprat, soba 215, a najkasnije do 1. decembra 2023. godine do 24:00 časova kada se Jedinstveni birački spisak zaključuje.

MESNA KANCELARIJA PALIĆ za naseljena mesta Palić, Šupljak, Hajdukovo i Bački vinogradi: u prostorijama Mesne kancelarije Palić, svaki radni dan od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA BAJMOK za naseljena mesta Bajmok i Mišićevo: u prostorijama Mesne kancelarije Bajmok, utorkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA ČANTAVIR za naseljena mesta Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo: u prostorijama Mesne kancelarije Čantavir, ponedeljkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA TAVANKUT za naseljena mesta Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Ljutovo: u prostorijama Mesne kancelarije Tavankut, četvrtkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA STARI ŽEDNIK za naseljena mesta Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin: u prostorijama Mesne kancelarije Stari Žednik, utorkom od 7:00 do 15:00 časova.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio