Količina domaćih ekstrahovanih resursa za 7,1% više u odnosu na prethodnu godinu

Republički zavod za statistiku objavio je podatak da je količina domaćih ekstrahovanih resursa u 2022. godini iznosila je 138.251 tona, što je za 7,1% više u odnosu na prethodnu godinu.

Posmatrano po kategorijama materijala, najveći iznos u domaćoj ekstrakciji imali su nemetalni minerali, 38.255 tona i fosilna goriva 36.215 tona. Uvoz materijala u 2022. godini iznosio je 23.120 tona, odnosno 14,8% više nego u 2021. godini. Kategorije materijala koje su se najviše uvozile bile su fosilna goriva (45,4%) i rude metala (18,2%).  Izvoz materijala u 2022. godini iznosio je 15.155 tona, što je za 7,3% manje nego u prethodnoj godini. Od ukupne količine izvezenog materijala najviše su se izvozile biomasa (42,0%) i rude metala (23,3%). Domaća potrošnja materijala u 2022. godini iznosila je 146.216 tona, što je za 10,1% više nego u 2021. godini. Prema kategorijama materijala, najveća je bila potrošnja fosilnih goriva, 45.337 tona i nemetalnih minerala 39.103 tona. Domaća potrošnja materijala po stanovniku u 2022. godini iznosila je 21,9 tone, što je za 2,5 tone više u odnosu na prethodnu godinu.

Produktivnost resursa, kao odnos između bruto domaćeg proizvoda i domaće potrošnje materijala, u 2022. godini iznosila je 37,2 dinara po kilogramu, što je za 6,8% manje nego 2021. godine, odnosno rast potrošnje materijala je bio veći od rasta BDP-a u odnosu na prethodnu godinu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio