Grad raspisao konkurs za projekte iz oblasti zaštite životne sredine

Grad Subotica raspisao je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na teritoriji Grada Subotice iz oblasti zaštite životne sredine u 2024. godini.

Ovim konkursom dodeljuju se sredstva udruženjima građana za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Subotice, u ukupnom iznosu od 3.500.000 dinara. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana koja su upisana u registar udruženja najkasnije do dana objavljivanja javnog konkursa i kojima je osnivačkim aktom i/ili statutom zaštita životne sredine definisana kao oblast ostvarivanja ciljeva, a koja imaju sedište na teritoriji Grada Subotice i deluju na tom području.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje projektnih aktivnosti iz oblasti unapređenja kvaliteta vazduha, unapređenja sistema upravljanja otpadom, promovisanja prirodnih vrednosti i očuvanja biološke raznovrsnosti Subotice i njene okoline, jačanja svesti o klimatskim promenama i prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove i za ostale aktivnosti na jačanju svesti iz oblasti zaštite životne sredine. Maksimalni iznos koji će se dodeljivati po udruženju je 150.000 dinara. Prispele prijave će razmatrati Komisija za vrednovanje i rangiranje prijava i evaluaciju realizovanih aktivnosti po konkursu.

Rok za predaju konkursne dokumentacije je 13. maj tekuće godine, do 14 časova. Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs UG2024 – ne otvarati“, Grad Subotica, Gradska uprava, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Trg slobode 1, poštom ili lično na šalteru Uslužnog centra Gradske uprave Subotica. Dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti telefonom na broj telefona: 024/626-973.

Foto:/ arhiva LovaLova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio