Pena u Palićkom jezeru uzrokovana algama

Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj izdala je saopštenje zbog pojave pene u Palićkom jezeru, u kojem se ističe da je u pitanju posledica normalnih bioloških procesa koja se javlja u periodima kada su jaki talasi, na sličan način kao što nastaje i morska pena.

Palićko jezero je hipertrofnog tipa, što znači da je produkcija algi i modrozelenih algi velika, što vodi daje karakterističnu zelenu boju. Brojnost modrozelenih algi je najveća upravo u turističkom sektoru, gde je veliki deo obale pod obaloutvrdom, a količina prirodne vegetacije (trske i vodenih biljaka) – najmanja. Kada u sklopu prirodnog životnog ciklusa dođe do odumiranja algi koje su se prenamnožile, dolazi do organskog raspadanja i u vodu se oslobađaju proteini i druge organske materije koje smanjuju površinski napon vode i deluju poput prirodnih deterdženata. Pod udarom jakih talasa, dolazi do penušanja, a ponekad se stvara i gusta pena na čijoj površini se vide ćelije modrozelenih algi. Merenja na poboljašnju kvalitata vode koje Grad Subotica trenutno sprovodi, a pre svega uspostavljanjem zaštitnih pojaseva oko jezera, omogućiće se obnavljanje vegetacije u priobalju i smanjiti priliv nutrijenata sa okolnih njiva, zbog čega bi trebalo da se ovakve pojave ubuduće sve ređe dešavaju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio