Započeta izrada Nacionalnog programa za poljoprivredu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je izradu nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine, čije je usvajanje planirano početkom 2022. godine.

Nacionalni program za poljoprivredu predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja sektora na srednjeročnom nivou, predviđenih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2014-2024. godine. Kao planski dokument, Nacionalni program za poljoprivredu definiše smernice razvoja poljoprivredne politike u narednom trogodišnjem periodu, kao i dinamiku i način usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU. Donošenje Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine omogućava kontinuitet u planskom planiranju poljoprivredne politike.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio