Slobodna zona Subotica najbolja u Srbiji

Subotička Industrijska zona je, od 15 slobodnih zona u Srbiji, po prometu bila najbolja u 2020. godini. Strane kompanije koje posluju u Malom Bajmoku, ostvarile su do sada promet u visini od 800 hiljada evra, a nemačka kompanija „Bojsen“, koja je nedavno počela sa radom predstavlja desetu stranu investiciju u našem gradu.

Strane kompanije su do sada u Slobodnu zonu investirale oko 200 miliona evra, a otvaranjem brojnih kompanija stopa nezaposlenosti u našem gradu svedena je gotovo na minimum, dok posao trenutno traži tek 4.200 ljudi. U Slobodnoj zoni i ove godine očekuju nove investitore, a strategijom razvoja predviđena je temeljnija saradnja nauke i privrede, kako bi se obezbedila proizvodnja visokih i inovativnih tehnologija. Očekivanja su da rezultati u 2021. godini budu još bolji.

Na Bikovu će biti izgrađena solarna elektrana

Novosadska kompanija “Untermolo”, planira da na Bikovu ove godine izgradi solarnu elektranu. Reč je o delu parcele bivše Azotare, između koridora željezničke pruge Beograd-Novi Sad-Subotica, opštinskog puta Subotica-Čantavir i vodotoka Čikera.

Na ovoj lokaciji je u planu izgradnja postrojenja za proizvodnju struje iz energije sunca i plasiranje proizvedene energije u prenosni sistem, a prema planiranoj koncepciji predviđeno je postrojenje maksimalne moguće instalisane snage preko 50 megavata. Planom detaljne regulacije koji je grad Subotica stavio na javni uvid, veličina parcele iznosi nešto manje od 80 hektara neizgrađenog zemljišta, prenosi E-kapija. FN paneli biće postavljeni severno i južno od postojećeg glavnog internog puta, koji kompleks povezuje sa spoljnom saobraćajnom mrežom. Unutar ovih površina, paneli će biti grupisani u blokove između kojih je potrebno formirati pristupne puteve, koji će služiti i kao koridori podzemne sabirne srednjenaponske mreže koja proizvedenu električnu energiju treba da dovede do glavnog transformatorskog postrojenja. Izgradiće se i komandno-nadzorne zgrade, u koje će biti smeštena potrebna oprema za upravljanje sistemom. Ovaj objekat će biti lociran u blizini trafo stanice, kako bi se formirala racionalna mreža internih komunikacionih vodova. Plan koji je izradilo Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, biće na ranom javnom uvidu do 19. januara 2022. godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio