Konkurs za nadoknadu troškova prevoza za studente

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost raspisao je konkurs za nadoknadu troškova prevoza studenata u međugradskom, odnosno međumesnom saobraćaju za 2022. godinu.

Pod međugradskim, odnosno međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju. Kako bi stekao uslov za pravo na regresiranje troškova prevoza, student treba da je stanovnik Grada Subotice, da putuje u međugradskom, odnosno međumesnom saobraćaju, da nije korisnik usluge smeštaja u studentskim centrima, da se školuje na budžetu Republike Srbije, da prvi put upisuje godinu studija na budžet i da nije korisnik stipendije i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija. Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Uslužni centar Gradske kuće do 11. februara, u terminu od 9 do 14 časova. Broj telefona za dodatne informacije je 024/626-928.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio