Na 28. sednici grada Subotice razmatrano 16 tačaka dnevnog reda

Odbornici Skupštine grada Subotica razmatrali su današnjoj 28. sednici usvajanje 16 tačaka dnevnog reda, a neke od najbitnijih tema koje su usvojene na sednici bile su Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, Izveštaj o ostvarenju budžeta u periodu od 01.januara do 30. septembra tekuće godine, donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja u periodu od 2022. – 2027. godine a reimenovani su i direktori JKP „Čistoća i zelenilo“, JKP „Stadion“, JKP „Parking“ i JKP „Pogrebno“.

Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta usvaja se svake godine, a saglasnost na njega daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Svake godine sve manje poljoprivrednog zemljišta može se izdati u zakup, a razlog za to leži u tome što, prema rečima Balinta Pastora, predsednika skupštine grada Subotica, građani na vrlo ispravan način dobijaju svoju imovinu nazad u postupku restitucije, i zbog toga je sve manje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se može dati u zakup. Međutim, i uz ovo umanjenje, grad će iz ovog programa ostvariti nešto više od 106.000.000 dinara, a ta sredstva će u potpunosti biti investirana u razvolj poljoprivrede od strane grada, konkretno u izgradnju i održavanje kanala za odvodnjavanje, za edukaciju, protivgradne mere i poboljšavanje kvaliteta poljoprivrednog obradivog zemljišta.

Na sednici je takođe usvojen i Izveštaj o ostvarenju budžeta u periodu od 01. januara do 30. septembra tekuće godine.

Ostvarenje i realizacija budžeta je i dalje primerna, a korišćenje sredstava je racionalno. Ostvarenje je bolje u odnosu na ostvarenje u prošloj godini u istom ovom periodu – rekao je Pastor izrazivši zahvalnost građanima koji plaćaju porez na imovinu i onim privrednim društvima koji zapošljavaju naše sugrađane i plaćaju porez na zarade.

Što se tiče budžeta, ostvareno je 66% planiranog godišnjeg obima budžeta što je za 1.16% veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu u istom periodu – izjavio je Pastor i podsetio da se ovo ostvarenje ne odnosi na rebalans budžeta koji je usvojen na prethodnom skupštinskom zasedanju. Kada je u pitanju porez na zarade, ostvarenje do kraja septembra iznosi 72,33%, a kod poreza na imovinu ostvarenje je 71,6%, što znači da se prihodi ostvaruju na zavidnom nivou. Što se tiče rashoda, Pastor ističe da se – sredstva troše racionalno, a sve pristigle obaveze izmiruju se blagovremeno, često i pre roka, i sve to ne utiče na likvidnost budžeta našeg grada.

U toku sednice reimenovana su i četiri postojeća direktora Javnih komunalnih preduzeća čime im je, nakon sprovođenja konkursa i današnjeg skupštinskog usvajanja, produžen mandat na još četiri godine. Kao direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ ostaje Slobodan Milošev, direktor JKP „Stadion“ i dalje će biti Tamara Dimitrioski, direktor JKP „Parking“ Milorad Slijepčević a direktor JKP „Pogrebno“ je Vesna Prćić.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja u periodu od 2022. do 2027. godine. Ovaj plan je izrađen uz koordinirani rad Saveta za unapređenje Roma na teritoriji Grada Subotica, u saradnji sa raznim grupama a njegovim usvajanjem grad je ispunio određene uslove Evropske Unije koji predstavljaju preduslov za otvaranje evropskih fondova za socijalnu zaštitu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio