Gradonačelnik Subotice raspisao konkurs za finasiranje nedostajućih usluga pomoći i nege u kući

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić raspisao je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini.

Konkurs se raspisuje za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada koji se odnose na realizaciju usluge pomoći u kući i nege u kući za stara, iznemogla, hronično obolela lica i druga lica koja nisu u stanju da se staraju o sebi. Izbor programa koji će se finansirati sredstvima budžeta Grada Subotice radiće se na osnovu nekoliko kriterijuma: dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova, potom ciljevi koji se programom postižu, zatim sufinansiranje programa iz drugih izvora i zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa. Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada imaju udruženja građana, neprofitne ustanove i neprofitne organizacije registrovane za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Grada. Odlukom o budžetu grada Subotice za 2023. godinu planirana su sredstva za finansiranje ili sufinansiranje nedostajućih usluga nege u kući i pomoći u kući u visini od 4.485.000,00 dinara.

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave i detaljan opis programa odnosno projekta za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava. Rok za podnošenje prijava je 21. mart tekuće godine a sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8:00 do 14:00 časova na telefon 024/626-885, u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio