Grad Subotica oglasila davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog državnog zemljišta

Grad Subotica doneo je odluku o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštinama Bački Vinogradi, Bajmok, Bikovo, Čantavir, Donji Grad, Đurđin, Novi Grad, Palić, Stari Grad, Tavankut i Žednik.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju imaju fizička i pravna lica koje su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine. Ponuđač je dužan da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostavi dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu, na račun gradske uprave Subotica broj: 840-1027804-55, osim ako je za jedinicu javnog nadmetanja utvrđen iznos depozita manji od 1.000 dinara kada ponuđač ne mora da uplati depozit i dostavi dokaz radi učešća na javnom nadmetanju za tu jedinicu. Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja (https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid) koja se nalazi na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište. Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u aplikaciju je 20. april tekuće godine, do 14:00 sati.

Rang lista ponuđača objavljuje se na zvaničnoj veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište i sadrži spisak lica koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta rangiranih prema visini ponude, vreme dostave zahteva i spisak lica koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa poljoprivrednog zemljišta. Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan otvaranja ponuda. Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio