Grad Subotica daje u zakup 16 poslovnih prostora

Grad Subotica i Komisija za poslovni prostor objavila je u petak, 29. septembra Oglas o davanju 16 poslovnih prostora u zakup, putem prikupljanja pismenih ponuda, na rok od pet godina.

U postupku prikupljanja pismenih ponuda mogu da učestvuju fizička lica, pravna lica i preduzetnici koja pismenu ponudu dostave do 09. oktobra tekuće godine. Ponude se podnose u pismenom obliku poštom na adresu Gradska uprava Subotica, Trg slobode br. 1, 24000 Subotica ili putem Službe za opštu upravu i zajedničke poslove u zatvorenoj koverti, u Uslužnom centru Gradske uprave Subotica, na šalterima broj 10, 11 ili 12, uz obavezu plaćanja lokalne administrativne takse u iznosu od 1.500 dinara.

Visina depozita za učešće u postupku izdavanja poslovnih prostora putem prikupljanja pismenih ponuda iznosi 50.000 dinara i uplaćuje se na depozitni račun Grada Subotice. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 13. oktobra, sa početkom u 12,00 časova, u Velikoj većnici Gradske kuće.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio