Kvalitet vode u Dunavu u propisanim granicama

Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije saopštilo je da je juče sprovedeno vanredno uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta vode reke Dunav nakon potonuća barže „Lola 5“  kod Bačke Palanke potvrdilo prethodno dobijene rezultate – da se analizirani parametri kreću i propisanim granicama.

U saopštenju se navodi da promena organoleptičkih osobina vode reke Dunav (boja, miris vode i vidljive otpadne materije) ni nakon vanredne analize nije uočena.

Fizičko-hemijska i hemijska analiza uzoraka vode pokazala je da su se vrednosti parametara, kao što su pH vrednost, elektroprovodljivost, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vode kiseonikom, amonijačni azot, nitrati, nitriti, ortofosfati, ukupan fosfor i hemijska potrošnja kiseonika, kretale u propisanim graničnim vrednostima za I i II klasu kvaliteta površinskih voda.

Rezultati analize sadržaja ukupnog organskog ugljenika i ukupnog azota pokazuju da su dobijene vrednosti odgovarale III klasi kvaliteta površinskih voda.

Agencija za zaštitu životne sredine uzorkovala je vodu reke Dunav 9. januara na pet lokacija kod mosta „25. maj“ koji spaja granične prelaze Bačka Palanka – Ilok, i to u zoni potonuća, uzvodno i nizvodno od potonule barže.

Na ovim lokacijama voda je uzorkovana i 5. i 6. januara, neposredno nakon potonuća.

Akcident se dogodio kada je nemački brod „Antonia“ udario u stub mosta „25. maj“ na graničnom prelazu Bačka Palanka–Ilok, na teritoriji plovnog puta reke Dunav u Hrvatskoj. Brod je vukao natovarenu baržu „Lola 5“ koja je potonula.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio