Raspisan konkurs za regresiranje prevoza studenata

Grad Subotica raspisao je Konkurs za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno međumesnom sasobraćaju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu koji će finansirati Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili između dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju.

Uslovi za sticanje prava na konkursu su da student ima prebivalište na području Grada Subotice, da svakodnevno putuje na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja, da nije korisnik usluge smeštaja u ustanovi za smeštaj i ishranu studenata, da se školuje na teret budžeta Republike Srbije, da prvi put upisuje godinu studija na teret budžeta i da nije korisnik studentske stipendije i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava i drugih fondova i fondacija. Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode broj 1, svakog dana u periodu od danas, 31. januara, pa do 13. februara tekuće godine, radnim ranima od 9.00 do 14.00 časova. Sve ostale informacije mogu se dobiti putem telefona 024/626-928.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio