Ubuduće veće naknade za porodilje

Sekretarijat za društvene delatnosti i Služba za boračko-invalidsku zaštitu i drušvenu brigu o deci Subotice obaveštava sve porodilje oštećene obračunom naknade tokom porodiljskog bolovanja, koje pre trudnoće nisu imale 18 meseci staža, da će odlukom Ustavnog suda od 14. februara, ubuduće imati pravo na veću naknadu.

Odlukom Ustavnog suda br. od 14. februara 2024. godine utvrđeno je da odredba člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili” i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće”, nije u saglasnosti sa Ustavom.

Od 14. februara 2024. godine, član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom glasi: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva”.

Sve porodilje, kojima je počev od 19. aprila 2019. godine dostavljeno rešenje o naknadi zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a koje smatraju da su oštećene članom 13. stavom 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, mogu da predaju zahtev za izmenu rešenja po Odluci Ustavnog suda.

Rok za podnošenje zahteva za izmenu rešenja ističe 14. avgusta 2024. godine. Zahtev se predaje u Uslužnom centru Gradske kuće, uslužno mesto broj 2, a uz popunjen zahtev potrebno je priložiti očitanu ličnu kartu i fotokopiju tekućeg računa podnosioca zahteva.

foto:/ arhiva LovaLova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio