Pravila o Jedinstvenom biračkom spisku za građane sa teritorije Subotice

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji, Gradska uprava grada Subotice obaveštava sve građane sa teritorije grada da je 26. aprila predsednica Narodne skupštine Republike Srbije raspisala izbore za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji, koji će se održati dana 2. juna 2024. godine u vremenu od 7,00 do 20,00 časova.

Pravo da bira odbornike i da bude biran za odbornika ima punoletni državljanin Republike Srbije nad kojim nije produženo roditeljsko pravo, odnosno koji nije potpuno lišen poslovne sposobnosti i koji ima prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj ostvaruje izborno pravo. Lice delimično lišeno poslovne sposobnosti može da bira odbornike i da bude birano za odbornika ako sud rešenjem o delimičnom lišenju poslovne sposobnosti nije utvrdio da je nesposobno da vrši izborno pravo.

Građani sa prebivalištem na teritoriji grada Subotice od 27. aprila mogli su izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Subotice, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka neposredno u Gradskoj upravi grada Subotice, u Odseku za opštu upravu ili elektronski preko portala eUprava, na način i po postupku utvrđenom zakonom.

O zahtevu za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu nadležni organ odlučuje u roku 24 časa od prijema zahteva.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana (JMBG) i registarskom broju lične karte. Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za grad Suboticu i podnošenje zahteva za promenu u istom, ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju građani.

Nakon donošenja Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji Gradska uprava grada Subotice izvršiće upis svih maloletnih lica za koje poseduje podatke i koja biračko pravo stiču najkasnije na dan sprovođenja izbora, tj. 2. juna 2024. godine.

Najkasnije pet dana pre dana zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, odnosno najkasnije do 11. maja 2024. godine u 24 časa, birači koji imaju prebivalište na teritoriji grada Subotice, mogu podneti zahtev Gradskoj upravi da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će birač na izborima za odbornike u skupštinu grada glasati prema mestu boravišta na teritoriji grada Subotice. Jedinstveni birački spisak zaključuje se 17. maja 2024. godine u 24,00 časa.

Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije vrši sve promene u biračkom spisku, upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku, na način i po postupku utvrđenom zakonom sve do 72 časa pre dana održavanja izbora, najkasnije do 29. maja 2024. godine u 24 časa. Zahtev za vršenje promene u Jedinstvenom biračkom spisku podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Beograd, Birčaninova 6, odnosno Gradskoj upravi grada Subotice.

O neposredno podnetom zahtevu za vršenje promene u Jedinstvenom biračkom spisku Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije na način i po postupku propisanim zakonom, donosi rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema urednog zahteva. Građani grada Subotice od 27. aprila 2024. godine mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Subotice i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku Jedinstvenog biračkog spiska uz prikaz važeće lične karte ili putne isprave, a prema sledećem rasporedu:

ZA NASELjENO MESTO SUBOTICA, KELEBIJA, MALA BOSNA I BIKOVO:

Svakog radnog dana od 7:00 do 16:00 časova, subotom od 9:00 do 12:00 časova u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Subotice – Služba za opštu upravu i zajedničke poslove, objekat Gradska kuća, II sprat, soba 215, a najkasnije do 17. maja 2024. godine do 24:00 časova kada se Jedinstveni birački spisak zaključuje.

MESNA KANCELARIJA PALIĆ za naseljena mesta Palić, Šupljak, Hajdukovo i Bački vinogradi: u prostorijama Mesne kancelarije Palić, svaki radni dan od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA BAJMOK za naseljena mesta Bajmok i Mišićevo: u prostorijama Mesne kancelarije Bajmok, utorkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova, osim na dane državnih praznika.

MESNA KANCELARIJA ČANTAVIR za naseljena mesta Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo: u prostorijama Mesne kancelarije Čantavir, ponedeljkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova, osim na dane državnih praznika.

MESNA KANCELARIJA TAVANKUT za naseljena mesta Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Ljutovo: u prostorijama Mesne kancelarije Tavankut, četvrtkom od 7:00 do 15:00 časova, osim na dan državnog praznika.

MESNA KANCELARIJA STARI ŽEDNIK za naseljena mesta Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin: u prostorijama Mesne kancelarije Stari Žednik, utorkom od 7:00 do 15:00 časova, osim na dane državnih praznika.

foto:/ LovaLova portal

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio