U Srbiji najviše porodica sa jednim detetom, zabeležen i porast samačkih domaćinstava

Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o domaćinstvima prema porodičnom sastavu i broju članova, kao i podatke o domaćinstvima prema starosti i polu lica na koje se vodi domaćinstvo i porodičnom sastavu, do nivoa regiona.

Od ukupno 2.589.344 domaćinstava u Republici Srbiji, porodičnih domaćinstava, odnosno domaćinstva koja u svom sastavu imaju najmanje jednu porodicu, ima 1.757.507 (67,9%), dok je neporodičnih domaćinstava 831.837, odnosno 32,1%, tačnije 773.945 samačkih i 57.892 višečlanih neporodičnih domaćinstava.

Većina porodičnih domaćinstava (87,2%) u svom sastavu ima samo članove porodice, dok 12,8% porodičnih domaćinstava osim članova porodice ima i druge članove domaćinstva koji ne pripadaju nijednoj porodici. Kod porodičnih domaćinstava najzastupljenija su domaćinstva sa jednom porodicom (92,2%), dok je udeo domaćinstava sa dve ili više porodica 7,8% tačnije, domaćinstava sa dve porodice ima 128.836 što čini udeo od 7,3%, a i domaćinstava sa tri ili više porodica ima svega 8.726, odnosno udeo od 0,5%.

Kod domaćinstava sa jednom porodicom, njih 1.619.945 najzastupljeniji tip porodice je „bračni par sa decom” (44,4%), slede tipovi porodica „bračni par bez dece” (26,5%), „majka s decom” (17,2%), „otac s decom” (4,7%), „vanbračni par s decom” (4%) i „vanbračni par bez dece” (3,1%).

Udeo neporodičnih u ukupnom broju domaćinstava je, u periodu između dva popisa, porastao sa 24% (Popis 2011) na 32% (Popis 2022), što je direktna posledica povećanja broja samačkih domaćinstava sa 555.467 na 773.945. Takođe, značajnija promena zabeležena je i kod udela porodica tipa „bračni/vanbračni par s decom” koji je smanjen sa 36,4% (Popis 2011) na 30,3% (Popis 2022) i kod udela domaćinstava sa dve porodice – pad sa 8,4% (Popis 2011) na oko 5% (Popis 2022).

Rezultati Popisa 2022. pokazuju da je u 63% domaćinstava lice na koje se vodi domaćinstvo muškog pola. Razlika u korist muškaraca još je izraženija ako se posmatraju samo porodična domaćinstva. Naime, u 72% porodičnih domaćinstava lice na koje se vodi domaćinstvo je muškarac, a u 28% domaćinstava žena.

Kod neporodičnih domaćinstava više nosilaca domaćinstava je ženskog pola, tačnije u 55,6% domaćinstava lice na koje se vodi domaćinstvo je žena, a u 44,4% domaćinstava muškarac, pre svega zbog većeg broja žena starih 65 i više godina koje žive same.

Lice na koje se vodi domaćinstvo u proseku ima 56,7 godina, s tim što je u naseljima gradskog tipa prosečna starost nosioca domaćinstva 55,3 godine, a u ostalim naseljima nosilac domaćinstva u proseku ima 59,4 godine.

foto:/ Freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio