Neprihvatljiv svaki oblik izrabljivanja dece

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada – 12. jun, ukazuje na nužnost da deca, kao najosetljivija društvena grupa, budu zaštićena od svake vrste eksploatacije, pa tako i radne, te da celokupna društvena zajednica mora biti senzibilisana, a ovlašćeni akteri obučeni, radi uspešne identifikacije i rehabilitacije deteta žrtve.

U saopštenju se naglašava da položaj dece u društvu mora biti neprikosnoven u pogledu poštovanja i zaštite njihovih prava i njihove bezbednosti u svakom smislu.

Nažalost, deca koja žive i odrastaju u teškim materijalnim i socijalnim uslovima, lako postaju žrtve nedozvoljenog radnog angažovanja. Mogućnosti za tako nešto se uvećavaju ukoliko se siromaštvo i socijalna isključenost dece i roditelja poklapaju sa pripadnošću nekoj od društveno osetljivih podgrupa.

Najugroženije su devojčice iz najsiromašnijih porodica, deca romske nacionalnosti (uključujući decu iz podstandardnih naselja), deca u uličnoj situaciji, deca sa teškoćama u razvoju, deca u sukobu sa zakonom i deca u ruralnim područjima uključena u rad u poljoprivredi.

Prema objavljenim podacima, u svetu više od 160 miliona dece, uzrasta mlađeg od 17 godina, izloženo je radnoj eksploataciji, odnosno radila su u situaciji koja za njih nije dobra po pitanju fizičkog i mentalnog zdravlja.

Kao i sve druge pojave koje ugrožavaju uživanje ljudskih prava, i zloupotreba dečijeg rada je složena i višeslojna, kako u pogledu aktera, tako i u pogledu oblika. Zato je neophodno posvećeno, kontinuirano i sinhronizovano delovanje svih relevantnih segmenata državnog i civilnog sektora.

Prevencija podrazumeva smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti dece iz najosetljivijih grupa, osnaživanje porodice kroz univerzalni pristup socijalnoj zaštiti i podizanje svesti o značaju obrazovanja, kao i uspostavljanje institucionalnih mehanizama zaštite.

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada obeležen je prvi put 12. juna 2002. godine u organizaciji Međunarodne organizacije rada, s ciljem podizanja svesti i pokretanja akcija u svetu protiv dečjeg rada i zapošljavanja dece, tražeći podršku pojedinih vlada, civilnog društva, kao i medija u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja dece, navodi se u saopštenju.

foto:/ Vlada Republike Srbije

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio