Ove godine i regresiranje troškova prevoza studenata od strane Pokrajinskog sekretarijata

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost ove godine će, na osnovu konkursa, regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju.

U saopštenju Gradske uprave Subotica navodi se da se pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili između dva grada.

Prigradske linije se ne regresiraju.

Uslovi za sticanje prava regresiranja troškova prezova studenata su da student ima prebivalište na području Grada Subotice, da svakodnevno putuje na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja, da nije korisnik usluge smeštaja u ustanovi za smeštaj i ishranu studenata, da se školuje na teret budžeta Republike Srbije, da prvi put upisuje godinu studija na teret budžeta, i da nije korisnik studentske stipendije i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava i drugih fondova i fondacija.

Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju. Za regulisanje prava za regresiranu mesečnu kartu studenti treba da podnesu fotokopiju lične karte, potvrdu ustanove visokog obrazovanja da student prvi put upisuje godinu na teret budžeta, i fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke. Pored navedenih priloga, studenti popunjavaju obrazac izjave koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Subotice: www.subotica.rs , odnosno u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice.

Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode broj 1, svakog dana u periodu od jule, 02. februara do 14. februara tekuće godine, od 9.00 do 14.00 časova. Telefon za sve informacije je: 024 626 928.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio