Raspisan javni konkurs za ogranizovanje sprovođenja Javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica

Grad Subotica i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuju Javni konkurs za organizovanje sprovođenja Javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2023. godini.

Javni radovi su mera aktivne politike za zapošljavanje koju organizuje Grad Subotica uz poslovno tehničku saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Filijala Subotica. Poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova ukoliko uključi nezaposlena lica prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Subotica iz kategorija Roma, osoba sa invaliditetom, lica koja posao traže duže od 12 meseci, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina i lica starija od 50 godina. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima održavanja i zaštite životne sredine i prirode, socijalne zaštite i humanitarnog rada kao i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture. Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za isplatu naknade za obavljen posao angažovanih lica u visini do 30.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, uvećanu za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada a isplaćuje se u visini od 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca, 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca. Predviđena je takođe i naknadu troškova obuke u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom licu koje je završilo obuku koja se u zavisnosti od vrste i složenosti poslova može organizovati po internom programu poslodavca izvođača javnog rada ili programu obrazovne ustanove.

Po završetku obuke licu se izdaje interna potvrda o stečenim kompetencijama ili javno priznata isprava ukoliko je obuku realizovao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih. Za prijavu na konkurs potrebno je priložiti popunjenu prijavu za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu, fotokopiju rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR-u, fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju), fotokopiju licence za pružanje usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite – za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život – personalna asistencija i dr.) i informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada. Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subotica, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subotica ili preuzeti na sajtu Grada Subotice www.subotica.rs i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs. Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subotica putem telefona 024/644-627 na sajtu Grada Subotice www.subotica.rs ili na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na Javnom konkursu je 24. mart tekuće godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio