Na konto bezbednosti i zdravlja na radu u prošloj godini poslodavci su kažnjeni u ukupnom iznosu od 184.815.380 dinara.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da se novi Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kojim se uvodi niz novih rešenja, a sve u cilju veće zaštite zaposlenih, a koji je usvojila Vlada Republike Srbije, trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri.

Novine u odnosu na važeći zakon su propisivanje obaveze poslodavca da zaposlenog na njegov zahtev uputi na lekarski pregled koji odgovara rizicima na radnom mestu u redovnim intervalima, a najkasnije u roku od pet godina od prethodnog pregleda, zatim obaveze poslodavca da izda dozvolu za rad zbog veće zaštite zaposlenih pri obavljanju određenih visokorizičnih poslova (prilikom izvođenja radova na visini, u dubini, u skučenom prostoru, u prostoru sa potencijalno eksplozivnim atmosferama). Propisana je i veća nadležnost inspektora rada da zabrani rad na privremenim ili pokretnim gradilištima od tri, odnosno 15 ili 30 dana u zavisnosti od toga koliko puta su utvrđene okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu, kada utvrdi da su neposredno ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenog. Maksimalne kazne su povećane sa 1.000.000 na 2.000.000 dinara. Kako bi se unapredile evidencije o povredama na radu novim zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu se uvodi jedinstveni registar povreda na radu koji će obezbediti brojne pozitivne efekte: elektronsku prijavu povreda na radu, smanjenje troškova, ušteda vremena za poslodavce, ubrzavanje procesa ostvarivanja prava, dostupnosti podataka o izvoru i uzroku povreda na radu, sistematsku obradu i analiziranje podataka.

U prethodnoj, 2022. godini, inspektori rada su zbog utvrđenih nezakonitosti podneli 3.994 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, od kojih 2.441 u oblasti radnih odnosa, 1.324 u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i 229 prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru i drugim propisima. Na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koje su podnosili inspektori rada u 2022. godini, poslodavci su kažnjeni novčanim kaznama u iznosu od 184.815.380 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio