Grad Subotica raspisao Javni konkurs za finansiranje društvene i humanitarne aktivnosti

Grad Subotica raspisuje Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini.

Javni konkurs se raspisuje za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada koji se odnose na realizaciju usluge pomoći u kući i nege u kući za stara, iznemogla, hronično obolela lica i druga lica koja nisu u stanju da se staraju o sebi. Izbor programa koji će se finansirati sredstvima budžeta Grada Subotice obavljaće se primenom kriterijuma, poput dužine trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost, ciljevi koji se postižu, obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja uoblasti u kojoj se program sprovodi. U kriterijume ulazi i sufinansiranje programa iz drugih izvora, sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa, kao i zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa, ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze. Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada imaju udruženja građana, neprofitne ustanove i neprofitne organizacije registrovane za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Grada.

Planirana sredstva za finansiranje ili sufinansiranje nedostajućih usluga nege u kući i pomoći u kući za 2023. godinu, za realizaciju putem javnog konkursa iznose 4.485.000,00 dinara. Prijava na konkurs podnosi se Komisiji za dodelu sredstava u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini, na odgovarajućem obrascu u štampanom obliku u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs – usluga pomoć i nega u kući“ predajom u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice, Subotica, Trg slobode br.1 ili poštom. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do 14,00 časova na telefon 024/626-885, u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio