Komisija raspisala licitaciju za 8 gradskih objekata u Subotici

Na osnovu Odluke Gradskog veća Grada Subotice, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Subotice, u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda oglasila je Otuđenje neopkretnosti u javnoj svojini Grada Subotice u postupku javnog nadmetanja, a na spisku se nalazi 8 objekata.

Postupak licitacije sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada, a na javnom nadmetanju mogu da učestvuju pravna i fizička lica koja se pismeno prijave do dana utvrđenog oglasom. Prijava mora da sadrži sve podatke o nepokretnosti, a ukoliko je isto lice zainteresovano za kupovinu više nepokretnosti moraju se dostaviti posebne prijave sa prilozima i to za svaku nepokretnost posebno u posebnoj koverti. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Subotice – NE OTVARATI“, uz naznaku podnosioca prijave. Na poleđini se upisuje naziv i adresa podnosioca prijave, i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. Prijave se podnose Komisiji za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada, putem Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, Službe za imovinsko-pravne poslove i građevinsko zemljište, na pisarnici Gradske uprave Grada Subotice, Subotica, Trg Slobode 1, u uslužnom centru, na prizemlju Gradske kuće, šalter broj 16 i 17 ili poštom.

Oglas je otvoren od 09. juna tekuće godine, zaključno sa 10. julom što predstavlja rok za podnošenje pismenih prijava. Prijava podneta putem pošte se smatra blagovremenom ukoliko se podnese u datom roku, a u pisarnicu Gradske uprave bude zaprimljena najkasnije do 14. jula do 10.00 časova. Učesnici u postupku javnog nadmetanja dužni su da izvrše uplatu depozita u visini od 10% iznosa početne cene po kojoj se nepokretnost otuđuje iz javne svojine. Navedene nepokretnosti otuđuju se u viđenom stanju, a kupci navedenih nepokretnosti su u obavezi da izmire eventualne režijske troškove, po osnovu neizvršenih obaveza prethodnih korisnika. Licitacija će se održati 21. jula tekuće godine sa početkom u 12:00 časova u „Plavoj sali“ Gradske kuće, Subotica, Trg Slobode br. 1. Sve informacije u vezi sa oglasom, mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne poslove i građevinsko zemljište, sprat II, kancelarija broj 210 ili na tel: 024/626-767 svakog radnog dana od 08.00 do 12.00 časova. Zainteresovani ponuđači, mogu razgledati navedene nepokretnosti svakog radnog dana, počevši od petka, 09. juna pa do ponedeljka, 10. jula u periodu od 10-14 časova, a po prethodnoj najavi, do dana održavanja licitacije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio