Otvorene prijave za zakup poslovnih prostora u Subotici

Komisija za poslovni prostor objavila je oglas da se 13. poslovnih prostora Grada Subotice daje u zakup, putem prikupljanja pismenih ponuda, na rok od 5 godina.

U postupku prikupljanja pismenih ponuda mogu da učestvuju fizička lica, pravna lica i preduzetnici koja pismenu ponudu dostave zaključno sa danom 12. junom tekuće godine. Ponude se podnose u pismenom obliku poštom na adresu Gradska uprava Subotica, Trg slobode br. 1, 24000 Subotica ili putem Službe za opštu upravu i zajedničke poslove u zatvorenoj koverti, u Uslužnom centru Gradske uprave Subotica, stara Gradska kuća, prizemlje, šalter br. 10, 11 ili 12, uz obavezu plaćanja lokalne administrativne takse u iznosu od 1.500,00 dinara, koja se uplaćuje na račun broj: 840-742241843-03 sa pozivom na broj 69-236 po modelu 97, primalac: Gradske administrativne takse, svrha uplate: Gradska administrativna taksa, ili poštom na adresu Gradska uprava Subotica, Trg slobode br.1, 24000 Subotica, u kovertu se stavlja dokaz o uplati lokalne administrativne takse. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, na način da se prilikom otvaranja prijava može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom „PRIJAVA na Oglas o izdavanju poslovnih prostora Grada Subotice – „NE OTVARATI“. Na poleđini koverte upisuju se naziv i adresa podnosioca prijava, broj telefona, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. Visina depozita za učešće u postupku izdavanja poslovnih prostora putem prikupljanja pismenih ponuda iznosi 50.000,00 dinara i uplaćuje se na depozitni račun Grada Subotice, br: 840-1008804-19, poziv na broj 69-236, model 97. Rok za povrat depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku izdavanja poslovnih prostora putem prikupljanja pismenih ponuda je 15 dana od dana otvaranja pismenih ponuda.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 16. juna sa početkom u 11,00 časova, u Velikoj većnici Gradske kuće, Subotica, Trg slobode 1. Zainteresovani se mogu obratiti Službi za poslovne prostore Gradske uprave Subotica radi dogovora za obilazak poslovnog prostora na tel.br: 024-626-801, 024-626-936 ili 024-626-858 svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 časova zaključno sa 12. junom. Najviša ponuđena zakupnina po osnovu koje ponuđač stiče pravo zakupa predstavlja zakupninu za poslovni prostor za koji je učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda stekao pravo zakupa, a na koji iznos se obračunava porez na dodatu vrednost.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio