Kampanja u sklopu Svetskog dana kontracepcije

Svetski dan kontracepcije obeležava se svake godine 26. septembra. Kampanja je pokrenuta 2007. godine na globalnom nivou, sa ciljem da se istakne važnost upotrebe različitih metoda kontracepcije i odgovornog seksualnog ponašanja, tako da se omogući svim seksualno aktivnim osobama, posebno mladima, informisan izbor o njihovom seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Planiranje porodice omogućava parovima i pojedincima da planiraju i ostvare željeni broj dece, kao i da planiraju vreme njihovog rađanja i razmak između porođaja. Planiranje porodice je, takođe, pitanje seksualnih i reproduktivnih prava. Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, koje podrazumeva da je ljudima omogućeno da ostvaruju bezbedne seksualne odnose na zadovoljstvo oba partnera, da ne doživljavaju prinudu i nasilje i da ne strahuju od seksualno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće, kao i da mogu da kontrolišu plodnost na način koji ne izaziva neželjene posledice po njihovo zdravlje. Svetska zdravstvena organizacija se zalaže za promociju planiranja porodice i kontracepcije kreiranjem smernica zasnovanih na dokazima o bezbednosti i pružanju usluga kontracepcije i obezbeđivanju ljudskih prava u programima kontracepcije. Savremene metode kontracepcije obuhvataju kombinovanu hormonsku kontracepciju u vidu tableta, flastera, vaginalnog prstena i depo-injekcija, progestagensku hormonsku kontracepciju u vidu tableta, vaginalnog prstena, depo-injekcija i implanata, intrauterinu kontracepciju u vidu intrauterinih uložaka sa bakrom i intrauterinih sistema sa levonorgestrelom, barijernu kontracepciju u vidu muških i ženskih kondoma, dijafragmi i cervikalnih kapa, spermicide, voljnu sterilizaciju žene i muškarca i hitnu kontracepciju.

Tradicionalni metodi kontracepcije su apstinencija, metodi zasnovani na određivanju perioda tzv. plodnih dana, metod prekinutog snošaja i metod laktacione amenoreje. Stanovništvo u Republici Srbiji pretežno primenjuje tradicionalne metode kontracepcije, a zbog njihove nedovoljne efikasnosti često se suočava sa neželjenom trudnoćom i pribegava indukovanom abortusu. Prema rezultatima poslednjeg Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, dve petine žena uzrasta od 15 do 49 godina (40,4%) koje su bile seksualno aktivne u posmatranom periodu koristile su neko od savremenih metoda kontracepcije. Savremene metode kontracepcije značajno manje koristile su žene sa nižim obrazovanjem i žene iz najsiromašnijih domaćinstava. U istoj dobnoj grupi žena, procenat žena koje su udate ili žive u vanbračnoj zajednici koje su koristile savremene metode kontracepcije je manji i iznosio je 34,8%. Tradicionalne metode kontracepcije koristilo je 17,1% žena uzrasta od 15 do 49 godina. Od ukupnog broja žena uzrasta od 15 do 49 godina 1,1% je imalo namerni prekid trudnoće (0,9% devojaka uzrasta od 15 do 19 godina). Namerni prekid trudnoće je u većem procentu bio zastupljen kod žena nižeg obrazovanja.

Prema rezultatima poslednjeg Istraživanja ponašanja u vezi sa zdravljem dece školskog uzrasta u Republici Srbiji, nešto manje od dve trećine učenika I razreda srednje škole koji su stupili u seksualne odnose koristilo je (64,5%) kondom, dok je 13,2% kao metod zaštite prilikom poslednjeg odnosa koristilo pilule za kontracepciju. – kaže dr Zorica V. Dragaš, specijalista socijalne medicine Zavoda za javno zdravlje Subotica.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio