Konačni rezultati Popisa stanovništva u knjizi „Porodica“

U knjizi „Porodice“ koju je izdao Republički zavod za statistuku dati su konačni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o osnovnim karakteristikama porodica.

Knjiga sadrži podatke o broju porodica prema tipu, po naseljenim mestima, kao i podatke o porodicama s decom prema tipu i broju dece, po opštinama i gradovima. Pored toga, u diseminacionoj bazi dostupna je i tabela sa podacima o porodicama s decom prema tipu porodice, starosti i broju dece, po opštinama i gradovima. Porodica je zajednica koja se sastoji samo od bračnog ili vanbračnog para, ili od roditelja i njihove dece. Detetom se smatra lice koje, bez obzira na starost i na bračni status, živi u domaćinstvu s jednim ili oba roditelja, i koje u tom domaćinstvu nema svog bračnog/vanbračnog partnera ili svoje dete. Prema rezultatima Popisa 2022. godine, u Republici Srbiji ima ukupno 1.904.314 porodica. Najzastupljenije su porodice tipa „bračni par sa decom“ (43,35%), slede porodice tipa „bračni par bez dece“ (28,1%), zatim porodice tipa „majka s decom“ (16,8%), „otac s decom“ (4,7%), „vanbračni par sa decom“ (4%) i  „vanbračni par bez dece“ (3%). Takođe, prema rezultatima Popisa 2022, u Srbiji ima ukupno 1.311.712 porodica s decom , odnosno 69% od ukupnog broja. Najzastupljenije su porodice sa jednim detetom (54,3%), slede porodice s dvoje dece (36,1%), zatim porodice s troje dece (7,8%), dok je udeo porodica sa četvoro i više dece manji od 2%. Posmatrano po tipu porodice, udeo porodica sa jednim detetom najveći je kod porodica „majka s decom“ (73,1%) i „otac s decom“ (71,2%).

Kod porodica tipa „bračni par s decom“ ne postoje značajne razlike u udelima porodica sa jednim i sa dva deteta (45,5% sa jednim detetom, odnosno 42,8%  sa dva deteta), dok je kod porodica tipa „vanbračni par s decom“ 50% porodica sa jednim detetom, a nešto više od trećine porodica je sa dvoje dece (34,2%). Udeo porodica sa troje i više dece najniži je kod tipa „majka s decom“ i „otac s decom“ (oko 4,5%), a najviši kod porodica tipa „vanbračni par s decom“ (15,8%).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio