Rezultate godišnjeg obračuna Bruto domaćih proizvoda za prošle dve godine

Republički zavod za statistiku objavio je prethodne rezultate godišnjeg obračuna Bruto domaćih proizvoda za 2022. godinu, kao i konačne podatke za 2021. godinu.

Posmatrano po delatnostima, u 2022. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imali su sektor prerađivačke industrije, 13,5%, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 12,0% i sektor poslovanja nekretninama, 6,9%. Posmatrano po agregatima upotrebe BDP-a, učešće izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava iznosilo je 67,1%, izdataka za individualnu potrošnju sektora države 9,4%, izdataka za kolektivnu potrošnju sektora države 6,8%, bruto investicija u osnovna sredstva 24,2%, izvoza dobara i usluga 63,8% i uvoza dobara i usluga 74,8%. Posmatrano po delatnostima, ostvaren je značajan realni rast bruto dodate vrednosti (BDV) u sektoru usluge smeštaja i ishrane, 32,0%, sektoru rudarstva, 23,3% i sektoru umetnosti, zabave i rekreacije, 9,2%. Realni pad BDV-a zabeležen je u sektoru građevinarstva, 9,8%, sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 8,3% i sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, 6,8%. Posmatrano sa rashodne strane, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za individualnu potrošnju sektora domaćinstava, 3,9%, izdaci za individualnu potrošnju sektora države, 0,2%, izdaci za kolektivnu potrošnju sektora države, 0,6%, bruto investicije u osnovna sredstva, 1,9%, izvoz dobara i usluga 16,6% i uvoz dobara i usluga 16,1%. Republički zavod za statistiku ujedno najavljuje i sprovođenje velike, benčmark revizije nacionalnih računa, koja će biti realizovana u 2024. godini.

Planirano je da podaci o godišnjem bruto domaćem proizvodu i drugi makroekonomski indikatori sistema nacionalnih računa za 2023. godinu, bazirani na unapređenoj metodologiji i novim izvorima podataka, budu objavljeni u redovnoj dinamici prema planu publikovanja RZS-a, zajedno sa korespondirajućim serijama preračunatih podataka za period od 1995. do 2022. godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio