Usvojene izmene i dopune Uredbe za popust za električnu energiju, gas ili grejanje

Vlada Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, koje će većem broju građana omogućiti popust za električnu energiju, gas ili grejanje. Penzioneri koji imaju ugovor o snabdevanju električnom energijom na svoje ime, a čija penzija ne prelazi 21.766,26 dinara, imaće pravo na dodatno umanjenje računa u iznosu od 1.000 dinara tokom grejne sezone.

Izmenama Uredbe pravo na umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje imaće i domaćinstva čiji su članovi ostvarili pravo na uvećanu novčanu pomoć, a omogućeno je i da se pravo na umanjenje računa stiče po službenoj dužnosti, što će biti omogućeno kroz razmenu podataka između nadležnih institucija i snabdevača. Članovi Vlade usvojili su Uredbu o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja, kojom se prvi put propisuje način upravljanja otpadom koji nastaje izvođenjem građevinskih i drugih radova na izgradnji i rušenju objekata, adaptacijama, renoviranju, rekonstruisanju objekata, izgradnji, održavanju i zameni infrastrukturnih objekata, kao i iskopima za stambenu, industrijsku i putnu infrastrukturu. Na sednici je usvojena izmenjena i dopunjena Uredba o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2020. do 2024.

Godine, koja ima za cilj da unapredi upravljanje komunalnim ambalažnim otpadom i podstakne razvoj infrastrukture za odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada iz domaćinstva i sektora usluga, malih trgovina i ugostiteljstva. Izmene Uredbe donose se kako bi se zbrinuo ambalažni otpad nastao od ambalaže koja nije reciklabilna, kao što su višeslojna plastika, metalizirana višeslojna plastika i drugo.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio