Konačni rezultati Popisa stanovništva prema ekonomskoj aktivnosti, starosti i polu

Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o stanovništvu Republike Srbije prema ekonomskoj aktivnosti, starosti i polu, do nivoa opština i gradova.

Prema ekonomskoj aktivnosti, stanovništvo se deli na ekonomski aktivno stanovništvo – kontingent radne snage i ekonomski neaktivno stanovništvo. Kontingent radne snage čine zaposlena i nezaposlena lica, dok u ekonomski neaktivno stanovništvo spadaju deca mlađa od 15 godina, učenici i studenti starosti 15 i više godina, penzioneri, lica sa prihodima od imovine ili investicija, lica koja se bave proizvodnjom dobara za potrebe svog domaćinstva, lica koja obavljaju neplaćene kućne poslove u svom domaćinstvu i ostala lica koja nisu ekonomski aktivna. U Popisu 2022. godine, 2.401.690 lica, tj 1.287.053 muškarca i 1.114.637 žena izjasnilo se da su u sedmici koja je prethodila popisu bar jedan sat obavljali bilo kakav plaćeni posao ili su radili kao pomažući članovi u porodičnom poslu koji donosi prihod, ili su imali plaćeni posao sa kojeg su u sedmici pred popis odsustvovali zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili iz nekog drugog razloga, a na koji će se vratiti nakon isteka odsustva. Ova lica svrstana su u kontingent zaposlenih.

Nezaposlenim licima smatraju se lica koja su izjavila da su tokom septembra 2022. godine aktivno tražila posao ili pokušavala da započnu samostalni posao, i koja su izjavila da mogu da počnu da rade u naredne dve sedmice ako bi im posao bio ponuđen. U kontingent nezaposlenih svrstano je ukupno 402.831 lice, tj 220.451 muškarac i 182.380 žena.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio