Upis 1100 polaznika za policijsku obuku u Sremskoj Kamenici

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 1100 polaznika na stručno osposobljavanje, od toga njih 550 za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca, 300 polaznika za saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda, i 25 polaznika za graničnog policajca.

Za područje Policijske uprave u Subotici, biće raspisana mesta za 10 polaznika za radno mesto policajca, pet, polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i i 33 polaznika za radno mesto graničnog policajca. Pravo učešća na konkursu ima lice koje je državljanin Republike Srbije, ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs, ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa, za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta, ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta. Takođe je bitno da za lice ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije, i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da najkasnije do 01. marta naredne godine 03, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije. Postupak izbora kandidata za polaznike osnovne policijske obuke sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika. Kandidat može podneti samo jednu prijavu. Prilikom podnošenja prijave kandidat se obavezno izjašnjava za koja se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje (policajac / saobraćajni policajac za poslove saobraćajnih nezgoda / granični policajac), pri čemu navodi njihov redosled.

Uz prijavu se prilaže i Izvod iz zdravstvenog kartona, original uverenja o državljanstvu, original izvoda iz matične knjige rođenih, original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, overena fotokopija svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja, dokaz o uspešno završenim osnovnim strukovnim odnosno osnovnim akademskim studijama na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana, i overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije. Rok za predaju dokumenata je 29. decembar tekuće godine. Detaljnije informacije svi zainteresovani kandidati mogu dobiti u Policijskoj upravi u Subotici, Policijskoj stanici Bačka Topola i Policijskoj stanici Mali Iđoš.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio