Konkurs za 1100 novih policajaca od kojih će se 15 angažovati u Subotici

Republika Srbija i Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisuju Konkurs za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (550 polaznika), saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda (300 polaznika), graničnog policajca (250 polaznika).

Za područje Policijske uprave u Subotici, od ukupnog broja kandidata, angažovaće se 15 polaznika za radno mesto policajca, 3 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i 12 polaznika za radno mesto graničnog policajca. Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su državljani Republike Srbije, koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, koja nemaju manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, i koja nemaju više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta). Kandidati je takođe potrebno da imaju završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da imaju završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta, da nemaju bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije i da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja ne poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostave i potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započeta obuka za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da najkasnije do 29. septembra tekuće godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostave overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije. Postupak izbora kandidata za polaznike osnovne policijske obuke sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika. Prilikom podnošenja prijave kandidat se obavezno izjašnjava za koja se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje (policajac / saobraćajni policajac za poslove saobraćajnih nezgoda / granični policajac), pri čemu navodi njihov redosled. Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili da naknadi stvarne troškove stručnog osposobljavanja.

Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio