Maja Popović predstavila Nacrt rezolucije o zaštiti uzbunjivača na UN Konvenciji

Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije Maja Popović predstavila je državama ugovornicama Konvencije UN protiv korupcije Nacrt rezolucije o zaštiti uzbunjivača, koji je Vlada pripremila uz konsultacije sa nevladinom organizacijom ,,Pištaljka” i UNCAC koalicijom, uz opsežne doprinose Kancelarije Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala.

Popović je istakla da je Republika Srbija još 2014. godine usvojila Zakon o zaštiti uzbunjivača, koji pruža sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu uzbunjivačima i licima koja su povezana sa uzbunjivačima. Ona je navela da u našoj zemlji zakonsko uređivanje zaštite uzbunjivanja predstavlja realizaciju određenih mera i aktivnosti predviđenih Konvencijom UN za borbu protiv korupcije, Građanskopravnom konvencijom protiv korupcije Saveta Evrope i preporukama Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO). Ministarka je naglasila da su propisi koji se odnose na zaštitu uzbunjivača sve značajniji u svetu jer obezbeđuju adekvatnu zaštitu zaposlenima, koji otkrivaju određene informacije vezane za nezakonito ponašanje, od odmazde poslodavca. Prema njenim rečima, pravo na uzbunjivanje predstavlja ljudsko pravo koje štiti slobodu govora i važno je za jačanje vladavine prava i razvoj svakog demokratskog društva.

Zato uzbunjivačima mora biti garantovano pravo da kontaktiraju nadležne službe u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga organa vlasti, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva u privrednom društvu – ukazala je Popović. Prezentaciji Nacrta rezolucije o zaštiti uzbunjivača prisustvovali su i pomoćnik ministarke pravde Vladimir Vinš, kao i Vladimir Radomirović i Dragana Matović iz organizacije ,,Pištaljka”.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio