Grad raspisao konkurse u oblasti društvenog i humanitarnog rada

Grad Subotica raspisao je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice u 2024. godini. Javni konkurs se raspisuje za finansiranje projekata koji se odnose na realizaciju usluge pomoći u kući i nege u kući za stara, iznemogla, hronično obolela lica i druga lica koja nisu u stanju da se staraju o sebi.

Izbor programa koji će se finansirati sredstvima budžeta Grada Subotice obavljaće se na osnovu dužine trajanja programa, broja korisnika programa, mogućnosti razvijanja programa i njegove održivosti, ciljeva koji se njime postižu, sufinansiranja programa iz drugih izvora i zakonitosti i efikasnosti korišćenja sredstava i održivosti ranijih programa. Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada imaju udruženja građana, neprofitne ustanove i neprofitne organizacije registrovane za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Grada. Za realizaciju programa i projekata putem javnog konkursa u tekoćoj godini planirana su sredstva u visini od 4.485.000 dinara.

U isto vreme raspisuje se i Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2024. godinu u oblasti društvenog i humanitarnog rada koji su od javnog interesa i koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada. Pod programima i projektima u oblasti društvenog i humanitarnog rada koji su od javnog interesa smatraju se oni koji su iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite i poboljšanja položaja lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, podsticanja nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite interno raseljenih i izbeglih lica, i drugi humanitarni programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe. Za realizaciju ovog javnog konkursa u tekoćoj godini planirana su sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava za oba Javna konkursa je 20. februar, a sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8:00 do 14:00 časova na telefon 024/626-885, u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio