Objavljen javni oglas za davanje u zakup Akva Parka na Paliću

Preduzeće „Park Palić“ doo Palić objavilo je je danas, 23. juna Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup Akva Parka na Paliću na period od 15 godina.

Početna cena mesečne zakupnine u dinarima bez PDV-a iznosi 275.925,22 dinara. U postupku prikupljanja pismenih ponuda mogu da učestvuju preduzetnici i pravna lica koja pismenu ponudu dostave zaključno sa 10. julom tekuđće godine. Ponude se podnose u pismenom obliku poštom na adresu DOO „Park Palić“ Palić, Kanjiški put 17a, Palić ili lično u sedište DOO „Park Palić“ Palić svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, na način da se prilikom otvaranja prijava može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom „Prijava na Oglas o izdavanju Akva Parka na Paliću – „NE OTVARATI“. Na poleđini koverte upisuju se naziv i adresa podnosioca prijava, broj telefona, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. Ponuda, koja se dostavlja obavezno, osim ostalih potrebnih podataka, treba da sadrži dokaz o uplati depozita koji iznosi iznosi 50.000,00 dinara i uplaćuje se na depozitni račun Grada Subotice br: 840-1008804-19, poziv na broj 69-236, model 97. Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 11. jula 2023. godine sa početkom u 12:00 časova, u Velikoj sali DOO „Park Palić“ Palić, Kanjiški put 17a, Palić. Zainteresovani se mogu obratiti DOO „Park Palić“, Palić radi dogovora za obilazak nepokretnosti na tel. br: 024/602-780 svakim radnim danom u periodu od 08,00 do 12,00 časova zaključno sa poslednjim danom za podnošenje ponude. Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Najviša ponuđena zakupnina po osnovu koje ponuđač stiče pravo zakupa predstavlja zakupninu za nepokretnost za koju je učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda stekao pravo zakupa na 15 godina, koju zakupninu je zakupac u obavezi da plati za svaki mesec zakupa, do 15. u mesecu za prethodni mesec, a na koji iznos se obračunava porez na dodatu vrednost.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio